Ban chủ nhiệm
Chức vụ: Trưởng Khoa
PGS.TS Trần Đình Thao

- Email: thaoktl@vnua.edu.vn
- ĐT: +84915078946

*/Phụ trách

- Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa, chỉ đạo chiến lược phát triển và kế hoạch chung của Khoa, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, đối ngoại.

- Trực tiếp quản lý các Bộ môn/tổ công tác


Chức vụ: Phó Trưởng khoa
GS.TS Nguyễn Văn Song
- Email: nguyensonghua@gmail.com
- ĐT: +84984148879
img-person
*/Phụ trách

- Phụ trách Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất

- Trực tiếp quản lý các Bộ môn/tổ công tác

 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
PGS.TS.   Nguyễn Thị Minh Hiền
- Email: nguyenminhhien@vnua.edu.vn
- ĐT:+84912023637 
img-person
*/Phụ trách

- Phụ trách công tác văn phòng nhân sự

- Trực tiếp quản lý các Bộ môn/tổ công tác

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
PGS.TS. Phạm Bảo Dương

- Email: pbduong@vnua.edu.vn

- ĐT:+84986261618

 

*/Phụ trách

- Phụ trách công tác đào tạo

- Trực tiếp quản lý các Bộ môn/tổ công tác

 

 

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ