GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách là đơn vị trực thuộc khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tiền thân là Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp, được thành lập từ năm 1961. Đến nay, Bộ môn có 13 cán bộ giảng viên với các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu về kinh tế, khoa học xã hội và quản lý. Hầu hết các giảng viên của Bộ môn đã tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ ở nước ngoài. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn bao gồm: 1 Giáo sư – Tiến sĩ, 2 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 1 Tiến sỹ, 3 Nghiên cứu sinh và 6 Thạc sỹ.

Bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học các chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế, Kinh tế Tài nguyên môi trường, Phát triển nông thôn và Khuyến nông cho bậc Đại học, bộ môn còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy các chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Phát triển, Kinh tế và tổ chức lao động, Quản lý kinh tế, Phát triển nông thôn và Quản lý Khoa học công nghệ cho bậc sau đại học. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh và các chuyên ngành khoa học nông nghiệp liên quan khác.

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, Bộ môn thường xuyên cung cấp các lớp tập huấn ngắn hạn nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho các cán bộ thuộc các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ (NGOs) đang và sẽ làm việc trong lĩnh phát triển nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, hoạch định và phân tích chính sách.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, tập huấn, Bộ môn tổ chức thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cũng như các vấn đề cấp bách trong chính sách, chiến lược và kế hoạch đầu tư công, quản lý tài nguyên nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Bộ môn cung cấp các dịch vụ tư vấn về phát triển nông nghiệp và nông thôn, phân tích và hoạch định chính sách theo yêu cầu của các tổ chức Chính phủ và phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Với mục tiêu không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, Bộ môn đã hợp tác trao đổi chuyên môn với nhiều tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và phân tích chính sách đối với nông nghiệp – nông thôn. Các tổ chức hợp tác trong nước như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Trung tâm nghiên cứu gia đình và giới, Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiều Sở, Ban, Ngành ở các địa phương trong cả nước,… Các đơn vị, tổ chức quốc tế tham gia hợp tác như Viện lúa quốc tế (IRRI), Trung tâm Học viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITCV), Tổ chức Nông nghiệp và Lượng thực Liên hợp quốc (FAO), Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), Cơ quan hợp tác kỹ thuật của Đức (GTZ), Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), và nhiều tổ chức khác.

Với những nỗ lực và thành công đạt được, Bộ môn đã nhiều năm vinh dự nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Giám đốc học viện trao tặng.

 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

 

Các môn học giảng dạy chương trình đại học:

 

·       Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

·       Kinh tế thương mại – dịch vụ

·       Kinh tế ngành sản xuất

·       Kinh tế nông thôn

·       Kinh tế  nông hộ

·       Kinh tế thủy sản

·       Chính sách nông nghiệp

·       Chính sách công

·       Chính sách phát triển

·       Phương pháp khuyến nông

·       Tổ chức công tác khuyến nông

·       Giao tiếp công chúng 

 

Các môn học giảng dạy chương trình sau đại học:

 

·       Kinh tế nông nghiệp nâng cao

·       Phân tích chính sách nông nghiệp

·       Kinh tế nông trại nâng cao

·       Quản lý dự án nâng cao

·       Phương pháp phân tích định tính

·       Nghiên cứu và Phát triển

·       Nông nghiệp và Hội nhập

·       Khuyến nông

·       Kinh tế xã hội quản lý tổng hợp cây trồng 

 

Các khóa huấn luyện ngắn hạn cung cấp theo yêu cầu của các tổ chức trong và ngoài nước:

 

·       Quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn

·       Mô hình khung hợp lý trong xây dựng dự án xóa đói giảm nghèo và PTNT

·       Phương pháp định tính trong nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và PTNT

·       Điều tra xã hội học nông thôn và cộng đồng

·       Quản lý và xử lý số liệu trong nghiên cứu kinh tế nông nghiệp và PTNT

·       Phân tích chính sách nông nghiệp và chính sách phát triển

·       Phương pháp khuyến nông – lâm - ngư

·       Phát triển nông nghiệp bền vững

·       Lồng ghép giới trong các chiến lược giảm nghèo và PTNT

·       Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã, huyện, tỉnh

·       Kế hoạch chiến lược phát triển các các bộ, ngành

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 

·       Hiệu quả kinh tế sử dụng nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp

·       Kinh tế phòng trừ dịch hại tổng hợp trong sản xuất lúa và rau màu các loại

·       Phản ứng của nông dân sản xuất nông sản hàng hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa

·       Ứng xử của người sản xuất với những thay đổi về kỹ thuật và chính sách

·       Nghiên cứu các đề xuất chính sách và khuyến nghị cho chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

·       Quản lý và sử dụng đầu tư công cho phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo

·       An ninh lương thực trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa

·       Phát triển nông nghiệp đô thị

·       Phát triển nông nghiệp bền vững

·       Đầu tư công và chính sách công cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm nghèo

·       An ninh lương thực và an toàn thực thẩm

 

Các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện

 

·       Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (Chương trình Tây Bắc tài trợ), 2014 – 2016: “Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể kinh tế xã hội của các chương trình mục tiêu xóa đói và giảm nghèo giai đoạn 2001-2015”.

·       Đề tài cấp tỉnh (Thành phố Hà Nội tài trợ), 2015 – 2016: “Nghiên cứu giải pháp chủ yếu đối mới, phát triển hợp tác xã ở ngoại thành Hà Nội đến năm 2025”.

·       Đề tài trọng điểm cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ), 2012 – 2013: “Phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc trong xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía bắc”.

·       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh: “

·       Đề tài trọng điểm cấp bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ), 2012 – 2013: “Giải  pháp kinh tế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau ở Đồng bằng sông Hồng.

·       Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), 2007-2010: "Nghiên cứu giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam".

·       Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2008-2010: "Xây dựng bộ tiêu chí cho việc lập kế hoạch giám sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ".

·       Đề tài trọng điểm cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ), 2008-2010: "Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang".

·       Đề tài cấp tỉnh (Tỉnh Bắc Giang tài trợ), 2009-2010: "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang".

 

Giáo trình, sách chuyên khảo

 

Giáo trình

 

·       Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

·       Kinh tế ngành sản xuất

·       Kinh tế thương mại dịch vụ

·       Phương pháp khuyến nông

·       Tổ chức công tác khuyến nông

·       Chính sách nông nghiệp

 

Sách chuyên khảo

 

·       Xoá đói giảm nghèo ở vùng Tây Bắc: Tác động và định hướng chính sách

·       Mô hình giảm nghèo và những bài học Kinh nghiệp ở vùng Tây Bắc

·       Mô hình sinh kế giúp nhà nông giảm nghèo

 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

Hiện tại, Bộ môn có 13 cán bộ giảng viên bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm công tác quản lý của Khoa và Trường. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn bao gồm: 1 Giáo sư – Tiến sĩ, 2 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 1 Tiến sỹ, 3 Nghiên cứu sinh và 6 Thạc sỹ.

STT

Họ tên giảng viên

Học hàm học vị

Chức vụ đảm nhiệm

1.

Nguyễn Viết Đăng

Tiến sĩ

Trưởng Ban quản lý đào tạo

2.

Nguyễn Phượng Lê

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

3.

Đỗ Kim Chung

Giáo sư - Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

4.

Phạm Bảo Dương

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa

6.

Lưu Văn Duy

Thạc sĩ

Giảng viên - NCS tại Nhật

7.

Lê Thị Thanh Loan

Tiến sĩ

Giảng viên

8.

Hà Thị Thanh Mai

Thạc sĩ

Giảng viên - NCS tại Newzealand

9.

Trần Thị Như Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên - NCS tại Thailand

10.

Nguyễn Thanh Phong

Thạc sĩ

Giảng viên - NCS

11.

Đặng Xuân Phi

Thạc sĩ

Giảng viên

12.

Nguyễn Thị Thiêm

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

13.

Phạm Thị Thanh Thuý

Thạc sĩ

Giảng viên 

LIÊN HỆ

 

Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Chính sách

Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn

Học viện nông nghiệp Việt Nam

Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội

Phòng 407, tầng 4 Nhà Hành chính

ĐT: (84) 4 3876 0195

Fax: (84) 4 3827 6522

Email:ktnncs@vnua.edu.vn

Website:http://ktptnt.vnua.edu.vn/bo-mon/bo-mon-kinh-te-nn-cs

Department of Agricultural Economics and Policies

Faculty of Economics and Rural Development

Vietnam National University of Agriculture (VNUA)

Trau Quy, Gia Lam, Hanoi city, Vietnam

Room 407, 4thFloor of Administration Building

Phone: (84) 4 3876 0195

Fax: (84) 4 3827 6522

Email: ktnncs@vnua.edu.vn

Website:http://ktptnt.vnua.edu.vn/bo-mon/bo-mon-kinh-te-nn-cs

 

 

 


KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap