Ban chủ nhiệm

 

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phụ trách
PGS.TS. Phạm Bảo Dương

- Email: pbduong@vnua.edu.vn

- ĐT:+84986261618

 

 

*/Phụ trách

- Chịu trách nhiệm chung các hoạt động quản lý của Khoa

- Nhân sự, tài chính, Nghiên cứu khoa học, Quan hệ quốc tế

- Trực tiếp quản lý các Bộ môn/tổ công tác

Chức vụ: Phó Trưởng khoa
PGS.TS.   Nguyễn Thị Minh Hiền
- Email: nguyenminhhien@vnua.edu.vn
- ĐT:+84912023637 
img-person
*/Phụ trách
- Đào tạo: Bao gồm đào tạo  Đại học và Sau đại học
- Vật tư, Quản lý thư viện, Website của Khoa, Phụ trách sinh viên

- Trực tiếp quản lý các Bộ môn/tổ công tác

 

 

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ