LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015

 

Số TT

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện và hoàn thành

Kết quả dự kiến

THÁNG 1

1

Thống kê và tính giờ NCKH học kỳ I năm học 2014 - 2015 của giảng viên thuộc Học viện

- Ban KH&CN
- BanTổ chức cán bộ
- Các khoa chuyên môn

Tháng 1/2015

Kết quả tính giờ NCKH học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 của giảng viên thuộc Học viện

2

Tham dự lễ trao giải thưởng“Tài năng khoa học trẻ dành cho sinh viên”năm 2014

- Sinh viên và cán bộ trẻ của các đơn vị
- Vụ KHCN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 1/2015

Công bố kết quả và lễ trao giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ dành cho sinh viên” năm 2014”

3

Hoàn thành hồ sơ và kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2014

- Trợ lý khoa học các đơn vị

Tháng 1/2015

Tổng hợp kết quả và đánh giá sơ bộ về kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2013- 2014.

THÁNG 2

1

Xây dựng kế hoạch KHCN&MT(cấp nhà nước, cấp Bộ),chương trình khuyến nông, Nông thôn mới, Tây Nguyên 3, CNSH, CN cao, tái cơ cấu... năm 2016

- Các đơn vị
- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

Trước 25/2/2015

 

Kế hoạch KHCN&MT(cấp nhà nước, cấp Bộ),chương trình khuyến nông, Nông thôn mới, Tây Nguyên 3, CNSH, CN cao, tái cơ cấu... năm 2016

2

Tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ KHCN và bàn giao danh mục phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài KH&CN các cấp cho các đơn vị.
Ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ.

- Ban KH&CN
- Ban tài chính & kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài các cấp

Tháng 2/2015

- Hợp đồng triên khai nhiệm vụ KHCN được ký kết với các chủ nhiệm để thực hiện đúng tiến độ và nội dung đề ra.

3

Thông báo viết bài cho Hội nghị câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ nhất năm 2015

- Các trường đại học khối kỹ thuật tham gia câu lạc bộ
- Các đơn vị trong trường

Trước ngày 25/2/2015

Bài gửi tham dự của các đơn vị

 

 

THÁNG 3

 

 

 

1

- Tổ chức tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học tại các đơn vị.
- Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014-2015

- Ban KH&CN/ Đoàn thanh niên/ Ban chủ nhiệm các khoa/ Giáo viên và nhóm SVNCKH

Trước 26/3/2015

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014-2015 cấp Học viện

2

Tham gia Hội nghị câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ nhất năm 2015

- Ban KH&CN
- Báo cáo viên

 

Ban Giám đốc, Ban KH&CN, báo cáo viên tham gia hội nghị câu lạc Bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ nhất năm 2015

THÁNG 4

1

Đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

- Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh

15/4/2015

Danh mục đăng ký tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

THÁNG 5

1

Tập hợp các công trình tham dự tài năng khoa học trẻ dành cho cán Bộ trẻ và sinh viên NCKH năm 2015.

- - Bộ GD&ĐT

Trước ngày 30/5/2015

Lựa chọn được 10 công trình tham dự tài năng khoa học trẻ dành cho cán Bộ trẻ và sinh viên NCKH năm 2015.

2

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

- Các đơn vị
- Chủ nhiệm nhiệm vụ
- Ban KH&CN
- Vụ KHCN&MT, BNN&PTNT

Trước 20/5/2015

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN

THÁNG 6

1

Tính giờ nghiên cứu khoa học học kỳ II và cả năm học 2014-2015 cho các giảng viên thuộc Học viện (Các đơn vị nộp thống kê hoạt động KHCN đơn vị kỳ II và minh chứng cả năm học 2014-2015)

- Ban KH&CN/ Ban TCCB/ Các đơn vị

Trước ngày 10/6/2015

Bảng quy đổi giờ nghiên cứu khoa học học kỳ II và cả năm học 2014-2015 gửi Ban Tổ chức cán bộ

2

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp của các chủ nhiệm bằng văn bản và kiểm tra tại điểm nghiên cứu (lần 1)

- Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học/ Ban giám đốc/ Ban KH&CN

Trước ngày 20/6/2015

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài các cấp gửi Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

3

Các đơn vị tổ chức xét chọn và gửi ban KH&CN đăng ký danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2016

- Các đơn vị trong trường

Trước ngày 20/6/2015

Danh mục đăng ký đề tài cấp cơ sở của các đơn vị gửi xét chọn.

 

4

Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2016 tại các đơn vị

- Hội đồng KH&ĐT/ Các đơn vị/ Ban KH&CN

Trước ngày 30/6/2014

Danh mục đề tài cấp cơ sở đã được HĐ xét chọn năm 2016

5

Hoàn thiện các thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2016

- Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Ban KH&CN/ Bộ NN&PTNT

Tháng 6/2015

Hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2016.

THÁNG 7

1

Đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

- Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh

Theo thông báo

Danh mục đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

THÁNG 8

1

Kiểm tra tiến độ đề tài KHCN địa phương

- Các chủ nhiệm đề tài/ Các đơn vị

15/8 đến 30/12

Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ đề tài KHCN địa phương

2

Triển khai các hoạt động khoa học công nghệ đầu năm học 2015-2016

- Ban GĐ

- Ban KH&CN

30/8/2015

Các hoạt động khoa học công nghệ đầu năm học 2015-2016

THÁNG 9

1

Đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

- Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh

Theo thông báo

Danh mục đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương

2

Gửi thông báo và tập hợp công trình KHCN được công nhận Quốc gia và bài báo Quốc tế để trình HĐ khen thưởng

-Các đơn vị

Trước 30/9/2015

Các công trình KHCN được công nhận Quốc gia và bài báo Quốc tế để trình HĐ khen thưởng

THÁNG 10

1

Hoàn thiện danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2016 trình Bộ NN&PTNT

- Trợ lý KHCN

- Các chủ nhiệm

- Ban KH&CN

- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

Trước ngày 25/10/2015

Danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2016 trình Bộ NN&PTNT

2

Đề xuất nhiệm vụ KHCN địa phương năm 2016

- Các thầy cô/ Khoa/ Đơn vị/ Ban KH&CN

Theo thông báo

Đề xuất nhiệm vụ KHCN địa phương năm 2016

3

Tổng hợp và rà soát các công trình KHCN được công nhận Quốc gia và bài báo Quốc tế để trình HĐ khen thưởng

-Ban KHCN

Trước 30/9/2015

Danh mục các công trình KHCN để trình HĐ khen thưởng

THÁNG 11

1

Xét khen thưởng hoạt động khoa học (công bố quốc tế, các giải thưởng, các sản phẩm KHCN được công nhận,..)

- Hội đồng thi đua khen thưởng/ Ban KH&CN

Trước 20/11/2015

Xét thưởng hoạt động khoa học (công bố quốc tế, các giải thưởng, các sản phẩm KHCN được công nhận,..)

THÁNG 12

1

Tính giờ nghiên cứu khoa học học kỳ I năm học 2015 – 2016 của giảng viện thuộc Học viện (Các đơn vị nộp thống kê hoạt động KHCN đơn vị kỳ I, năm học 2015-2016)

- Ban KH&CN
- Ban Tổ chức cán bộ
- Các đơn vị trong Học viện

Trước ngày 20/12/2015

Gửi Ban Tổ chức cán bộ “Bảng giờ nghiên cứu khoa học học kỳ I năm học 2015-2016 của các giảng viên thuộc Học viện”

2

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp của các chủ nhiệm bằng văn bản và kiểm tra tại điểm nghiên cứu (lần 2)

- Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học/ Ban giám đốc/ Ban KH&CN

Trước 20/12/2015

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp gửi Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

3

Hoàn thiện và trình phê duyệt danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2016.

- Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN

Trước ngày 31/12/2015

Quyết định phê duyệt danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2016.

4

Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2015

- Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN

Từ 15/12/2014 đến 31/12/2015

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2015

5

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (đến hạn)

Các chủ nhiệm đề tài

Từ 15/12/2014 đến 31/12/2015

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (đến hạn)

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ