Thực hiện thông báo của Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo tới các lớp sinh viên K62, 63 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn  về đăng ký đề tài SVNCKH năm 2019 như sau:

   1. Tiêu chí: Đề tài có tính mới, không trùng lặp

   2. Đối tượng: Sinh viên có nguyện vọng tham gia Nghiên cứu khoa học của các khóa 62, 63 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Ưu tiên cho ngành Kinh tế nông nghiệp.

   3. Hồ sơ:

        - Thuyết minh theo mẫu quy định

(truy cập web: http://khcn.vnua.edu.vn/vi/laws/detail/thuyet-minh-de-tai-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc/)

        - Thời hạn: 30/11/2019

       - Địa điểm: Phòng 414 nhà hành chính – Khoa khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (gặp Thầy Nguyễn Thọ Quang Anh – SĐT 0936510406)

   4. Thời gian thực hiện đề tài 1/2020 – 12/2020

   5. Kinh phí: Được hỗ trợ 3 – 5 triệu đồng/đề tài