1. Đề nghị các em sinh viên đối chiếu, kiểm tra thông tin, nếu có sai sót liên hệ trực tiếp với TL:Đinh Hải Chung. (SĐT: 0913050113) để được trợ giúp.

2. Thời gian đối chiếu: từ ngày 11/5/2022 đến 10h00 ngày 14/5/2022.

3. Trường hợp sinh viên không phản hồi lại  thông tin đồng nghĩa với việc các thông tin trong Danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT là chính xác.

4. Danh sách Dự kiến sinh viên được cấp Học bổng KKHT: Danh sách đính kèm