Theo kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và  Phát triển nông thôn tổ chức gặp mặt các sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (đợt 1.1) (Danh sách sinh viên và tiểu ban kèm theo):

-         Thời gian gặp mặt: 08h00, thứ 5 ngày 08 tháng 12 năm 2022

-         Địa điểm: Phòng 404, tầng 4 Nhà Hành chính, Khoa Kinh tế và PTNT

-         Thời gian bảo vệ KLTN: từ thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2022

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký