HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ & PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

  THÔNG BÁO

v/v gặp mặt sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

học kỳ 2 năm học 2017-2018

           Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 như sau:

-         Gặp toàn bộ sinh viên chuẩn bị bảo vệ: 08h30 Thứ 5 ngày 07/06/2018.

Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng – Phòng 207). Yêu cầu sinh viên có mặt tại hội trường từ 08h00.

-         Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: từ ngày 12/06/2018

Địa điểm: Khoa Kinh tế và PTNT (tầng 4 – Nhà Hành chính 4 tầng)

Danh sách sinh viên các tiểu ban bảo vệ khóa luận tốt nghiệp kèm theo thông báo này, được cập nhật trên trang Web của Khoa (http://www.ktptnt.vnua.edu.vn).

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên nghiêm túc chấp hành thông báo, có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Danh sách đính kèm

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Tổ công tác sinh viên

- Lưu VP;

TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

 

Trần Đình Thao