Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo về việc tổ chức gặp mặt các sinh viên dự kiến nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Danh sách kèm theo ) và kế hoạch thực hiện:

Ban chủ nhiệm Khoa gặp mặt sinh viên:

-          Thời gian: 14h00, thứ 2 ngày 07 tháng 03 năm 2022

-          Địa điểm: Gặp mặt trực tuyến qua Zoom Meeting

-          Link Zoom Meeting:

https://zoom.us/j/96976493667?pwd=NDdReTVvMlRNN0hNWUlwdTdiRzU2Zz09

Meeting ID: 969 7649 3667

Passcode: 123456

Bộ môn và giảng viên hướng dẫn gặp mặt sinh viên:

-          Thời gian dự kiến: 15h00, thứ 2 ngày 07 tháng 03 năm 2022

-          Địa điểm: Gặp mặt trực tuyến

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

-          Nộp đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết:

+ Đề cương sơ bộ:      Thứ 5 ngày 17 tháng 03 năm 2022

+ Đề cương chi tiết:    Thứ 5 ngày 07 tháng 04 năm 2022

+ Địa điểm:  Các Bộ môn thực tập

+ Số lượng:  02 cuốn/sinh viên, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

-          Nộp khóa luận

+ Thời gian: Thứ 5 ngày 07 tháng 07 năm 2022

+ Địa điểm: Các bộ môn thực tập

+ Số lượng: 02 cuốn, bìa mềm, in 2 mặt, không dùng bìa nilon ngoài cùng, có xác nhận của cơ sở thực tập. Bìa nhũ sẽ nộp sau khi có kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

-          Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

+ Thời gian dự kiến: Thứ 3 ngày 19 tháng 07 năm 2022

+ Địa điểm: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Nhà Hành chính)

Trường hợp do dịch bệnh COVID-19, Bộ môn và giảng viên hướng dẫn chủ động quyết định hình thức, phương pháp … hướng dẫn; Khoa quyết định hình thức bảo vệ KLTN và thông báo sau.

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu sinh viên đăng nhập phòng gặp mặt trước 10’ để ổn định tổ chức.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Lưu VP;

TRƯỞNG KHOA

Đã ký