Đoàn thực hành nghề nghiệp Khoa Kinh tế & PTNT kỳ II năm học 2019-2020 thông báo tất cả sinh viên tham gia đợt thực hành nghề nghiệp có mặt tại giảng đường Nguyễn Đăng (sinh viên tham gia các mã học phần KT03091, KT03092, KT03093, KT03094, KT03095, KT03096, KT03097, KT03098).

    Thời gian: TBĐ 7, Chiều thứ hai ngày 08/6/2020.

    Địa điểm: GĐ Nguyễn Đăng 208

    Đề nghị các Thầy, Cô và các sinh viên các chuyên ngành trên bố trí thời gian tham dự gặp mặt đông đủ và đúng giờ.