1. Gặp mặt nghe phổ biến kế hoạch và quy định thực hiện khóa luận

- Thời gian: 13h30, thứ 2 ngày 18 tháng 06 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng 207)

    2. Nhận giáo viên hướng dẫn

- Thời gian: 15h00, thứ 2 ngày 18 tháng 06 năm 2018

- Địa điểm:

+ Bộ môn Kế hoạch & Đầu tư:       P.404A – Nhà hành chính

+ Bộ môn Kinh tế:                         GĐ Nguyễn Đăng – Phòng 401

+ Bộ môn Kinh tế NN&CS:          P.405 – Nhà hành chính

+ Bộ môn Kinh tế TN&MT:          P.404B – Nhà hành chính

+ Bộ môn Phân tích định lượng:     GĐ Nguyễn Đăng – Phòng 207

+ Bộ môn Phát triển nông thôn:     GĐ Nguyễn Đăng – Phòng 102

    3. Nộp đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết

- Thời gian: Thứ 3 ngày 07/08/2018

- Địa điểm:  Các Bộ môn thực tập

- Số lượng:  02 cuốn/sinh viên, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

    4. Nộp khóa luận

Thời gian:   Thứ 6 ngày 16/11/2018

Địa điểm:     Các bộ môn thực tập

Số lượng:     02 cuốn, bìa mềm, có xác nhận của cơ sở thực tập. Bìa nhũ sẽ nộp sau khi có kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

    5. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

- Thời gian: Tháng 12 năm 2018 (dự kiến ngày 11-14/12/2018)

- Địa điểm: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Nhà Hành chính)  

Danh sách sinh viên và Bộ môn hướng dẫn KLTN: xem file đính kèm

                                                                 Hà Nội, ngày 14  tháng  06  năm 2018

                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                       Đã ký