Sau thời gian thắc mắc, bổ sung về điểm rèn luyện, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo điểm rèn luyện của sinh viên như sau (theo link file dưới đây):

Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Kết quả rèn luyện này sẽ là một trong các căn cứ để xét học bổng học kỳ 1 năm học 2022 - 2023. Sinh viên không có tên trong danh sách tương ứng mức không đánh giá, không được xét học bổng, danh hiệu học kỳ, năm học. Sinh viên có thắc mắc đề nghị liên hệ lại BCS, GVCN lớp hoặc Trợ lý đào tạo Khoa để được hỗ trợ.