Ngày

Lịch làm việc

Người trực

Số ĐT

25/06 - 28/06/2018

Phục vụ SV đọc tài liệu

Hoàng Thị Hằng

0968354443

2/7 - -6/7/2018

Không phục vụ SV

Làm kho, Biên mục TL

Hoàng Thị Hằng

0968354443

9/7 - 13/7/2018

Không phục vụ SV

Làm kho, Biên mục TL

Hoàng Thị Hằng

0968354443

16/7 - 20/7/2018

Không phục vụ SV

Làm kho, Biên mục TL

Hoàng Thị Hằng

0968354443

23/7 - 27/7/2018

Phục vụ SV đọc TL

Hoàng Thị Hằng

0968354443

30/7 - 2/8/2018

Phục vụ SV đọc TL

Hoàng Thị Hằng

0968354443