I. Những vấn đề chung

o   Sau khi hoàn thành thực địa, sinh viên sẽ viết chuyên đề. Đây là khâu bắt buộc đối với các nhóm sinh viên.

o   Tên đề tài nằm trong danh mục chuyên đề do thầy/cô nhóm thực hành nghề nghiệp cung cấp

o   Thời gian báo cáo đề tài: 10 phút; vấn đáp 5 phút hình thức: báo cáo bằng Power point, sinh viên phải photocopy 3 bản cho các thành viên Hội đồng.

II. Hình thức và Nội dung chuyên đề

1. Kết cấu

Ø  Số trang của chuyên đề không quá 30 trang A4 (Từ phần Mở đầu đến hết phần Kết luận)

Ø  Một báo cáo chuyên đề được sắp xếp theo thứ tự sau:

-  Trang bìa (xem mẫu);

-  Mục lục: Liệt kê các phần, mục và số thứ tự trang tương ứng; Mục lục bao gồm các phần trong chuyên đề, kể cả các phần trước Phần 1. Mục lục có thể gồm ba cấp tiêu đề (xem ví dụ);

-  Danh mục các bảng, hình vẽ, đồ thị, sơ đồ (nếu có): Liệt kê các bảng, tên bảng, số thứ tự trang tương ứng;

-  Danh mục các từ viết tắt (nếu có): Liệt kê theo thứ tự chữ cái (alphabet) những ký hiệu và chữ viết tắt trong chuyên đề để người đọc tiện tra cứu;

-  Nội dung chính của chuyên đề gồm 3 phần:


PHẦN I: MỞ ĐẦU

1.1   Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

1.2   Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1   Mục tiêu chung

1.2.2   Mục tiêu cụ thể

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

-         Phạm vi về nội dung

-         Pham vi về không gian

-         Phạm vi về Thời gian

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

1.4.2 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu

1.4.2.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

1.4.2.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

1.4.3 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

1.4.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu trong chuyên đề

 

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.2.1 Điều kiện tự nhiên

2.2.2 Đặc điểm Kinh tế - Xã hội

2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng

2.4 Giải pháp đề xuất của vấn đề nghiên cứu

 

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

 

 

 

 

-  Tài liệu tham khảo

-  Phụ lục (nếu có): Trong trường hợp có nhiều phụ lục, phải chia ra thành phụ lục 1, phụ lục 2…Các phụ lục có thể đưa vào như bảng hỏi, một số kết quả từ các phần mềm, một số bảng trung gian, …

-  Xác nhận/Nhận xét có dấu của địa phương/doanh nghiệp thực tập

-  Trang bìa sau

2. Căn chỉnh lề

Lề trái (Left margin)            : 3,5 cm ≈ 1,4 inches

Lề phải (Right margin)        : 2 cm ≈ 0,8 inches

Lề trên (Top margin)           : 2,5 cm ≈ 1 inches

Lề dưới (Bottom margin)    : 3,0 cm ≈ 1,2 inches

3. Bảng, hình vẽ, sơ đồ và đồ thị

Ø  Phải đánh số thứ tự cho hình vẽ, bảng, sơ đồ và đồ thị trong chuyên đề và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung.  Thứ tự của bảng, hình vẽ, sơ đồ và đồ thị là thứ tự của nó trong từng phần.

Ví dụ:             Hình 2.3 là hình thứ 3 trong Phần 2.

                                    Bảng 2.4 là bảng thứ 4 trong Phần 2.

Ø  Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng. Nếu cần ghi nguồn, ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng (một số bảng có thể cỡ chữ nhỏ hơn).

Ø  Tên của sơ đồ, hình, đồ thị để bên dưới và căn giữa.

 

4. Trình bày, in ấn và đóng quyển

Ø  Chuyên đề phải đánh máy vi tính, in trên giấy trắng, khổ A4;

o   Phông (Fonts) chữ Time New Roman (Fonts Unicode)

o   Cỡ chữ 14;

o   Dãn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1,5 lines (trong trình bày có thể cách khổ trên hoặc duới (before/after) 0.5 pt);

o   Căn lề cân bằng 2 bên trái - phải (Justified Alignment);

o   Chấm xuống dòng phải thụt đầu dòng khoảng 1 Tab (1,27 cm) (không tính các tiêu đề).

Ø  Đánh số trang phía duới, căn giữa.

Ø  Các phần thuộc nội dung chính của chuyên đề (từ 1 đến 3) phải bắt đầu trang mới;

Ø  Đánh số trang từ Lời cảm ơn trở đi:

o   Đánh số trang ở cuối trang và căn chính giữa trang;

o   Từ trang Mục lục đến hết danh mục các từ viết tắt – đánh số trang theo số La mã kiểu chữ nhỏ (i, ii, iii, iv, ...);

o   Từ Nội dung chính của chuyên đề (Phần I) – theo số từ 1, 2, 3.... đến hết Phần Phụ lục.

Ø  Số thứ tự của các mục (trong từng phần) và tiểu mục được đánh số bằng hệ thống số Ả-rập, không dùng số La mã. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số, cách nhau một dấu chấm: Số thứ nhất chỉ số thứ tự Phần, Số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục. Ví dụ:

 

PHẦN II: ...…

                        2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

                                    2.1.1   Điều kiện tự nhiên

                                    2.1.2   Điều kiện kinh tế - xã hội

                        2.2 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

                        (Chú ý không có dấu chấm cuối đề mục và chỉ mục)

 

5. Qui định ghi tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu trong các báo cáo khoa học.

Nguyên tắc chung:

–        Tất cả các nội dung, kiến thức của người/cơ quan/tài liệu khác đều phải trích dẫn; Trừ những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa (Text books);

–        Nếu trong văn bản có tên (nguồn) thì mục tài liệu tham khảo cũng có và  ngược lại;

–        Danh mục tài liệu tham khảo phải đầy đủ - người đọc hay người quan tâm có khả năng tìm được

 

     


 MẪU BÌA  (KHỔ A4 210mm*297mm)

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

__________________ *** __________________

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI
LỢN THỊT TẠI XÃ B, HUYỆN C,
TỈNH THÁI BÌNH

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

Tên nhóm sinh viên:1. Nguyễn Văn A – Lớp K59 - KTNNA

2. Nguyễn Thị B – Lớp K59 – KTNNB

3. Đào Văn C – Lớp K59 – KTNNC

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI - 2017

 

 

MẪU MỤC LỤC

MỤC LỤC

Mục lục .............................................................................................................................. i

Danh sách các bảng........................................................................................................... ii

Danh sách các đồ thị......................................................................................................... iii

Danh sách các từ viết tắt .................................................................................................. v

phẦn I: ĐẶT VẤN ĐỀ......................................................................................................... 1

1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu............................................................................. .1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................... 3

1.2.1 Mục tiêu chung......................................................................................................... 3

1.2.2 Mục tiêu cụ thể......................................................................................................... 3

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................. ..4

1.4 Phương pháp nghiên cứu............................................................................................ 5

1.4.1 Chọn điểm nghiên cứu............................................................................................. .5

1.4.2 Phương pháp thu thập số liệu.................................................................................. .5

1.4.3 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.................................................................. .6

1.4.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu trong chuyên đề................................................. .7

PHẦN II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu..................................................................................... 8

2.2.1 Điều kiện tự nhiên.................................................................................................... 9

2.2.2 Đặc điểm Kinh tế - Xã hội.......................................................................................12

2.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu............................................................................8

Tài liệu tham khảo........................................................................................................... 30

Phụ lục 1: .........................................................................................................................31

Phụ lục 2:..........................................................................................................................33

Hướng dẫn quy định (File đính kèm)