HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ & PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                                          Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

           

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

-         Gặp toàn bộ sinh viên chuẩn bị bảo vệ: 08h30 Thứ 5 ngày 07/12/2017

Địa điểm: Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng – Phòng 207)

-         Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 12-15/12/2017

Địa điểm: Khoa Kinh tế và PTNT (tầng 4 – Nhà Hành chính 4 tầng)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên nghiêm túc chấp hành thông báo, có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Tổ công tác sinh viên

- Lưu VP;

TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

 

Trần Đình Thao