Kính gửi:  Ban CS, CĐ các lớp K61, K62 trong khoa KT&PTNT

 

          Theo công văn số 35/HVN  ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Học viện  về việc cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ  cho sinh viên nghèo  năm học 2017- 2018, Khoa đề nghị  BCS các lớp K61, K62 gửi danh sách đề cử sinh viên  của lớp  đủ tiêu chuẩn ( điểm năm học 2017- 2018 đạt từ khá  trở lên, không có học phần bị điểm F, không tính học phần GDQP và GDTC, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc sinh viên là người dân tộc miền núi, mồ côi,… điểm rèn luyện tốt ) về Khoa, chậm nhất là ngày 26  tháng 9  năm 2017 (kèm theo các giấy tờ minh chứng đầy đủ theo các đối tượng).

Nếu Ban cán sự các lớp K61, K62 không nộp đúng hạn trên về Khoa coi như  lớp không có nhu cầu xin học bổng trên. Ban cán sự lớp và BCH chi đoàn chịu trách nhiệm hoàn toàn trước lớp, Khoa và Học viện.

          Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu  BCS các lớp thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

                            

                                                                         Hà Nội, ngày 22/9/2017

                                                                 TL. BCN Khoa Kinh tế & PTNT

                                     Tống Phương Anh