THÔNG BÁO

V/v: gặp mặt sinh viên nhận đề tài và kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp

đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 (đợt 2.2)

     

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo về việc tổ chức gặp mặt các sinh viên chuẩn bị nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 (Danh sách dự kiến kèm theo ) và kế hoạch thực hiện KLTN như sau:

1.      Ban chủ nhiệm Khoa gặp mặt sinh viên (dự kiến 22 sinh viên):

-          Thời gian: 14h00, thứ 3 ngày 28 tháng 02 năm 2023

-          Địa điểm: Phòng 404 – Nhà Hành chính – Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

2.      Bộ môn và giảng viên hướng dẫn gặp mặt sinh viên:

-          Thời gian: 15h00, thứ 3 ngày 28 tháng 02 năm 2023

-          Địa điểm: Tại các Phòng Bộ môn

3.      Nộp đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết:

+ Đề cương sơ bộ:      Thứ 6 ngày 10 tháng 03 năm 2023

+ Đề cương chi tiết:    Thứ 3 ngày 28 tháng 03 năm 2023

+ Địa điểm:  Các Bộ môn thực tập

+ Số lượng:  02 cuốn/sinh viên, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

4.      Báo cáo tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp:

+ Thời gian: Theo kế hoạch của từng Bộ môn.

+ Địa điểm:  Tại các Bộ môn thực tập.

Trong quá trình thực tập, sinh viên cần thường xuyên liên hệ, cập nhật tiến độ thực hiện khóa luận tốt nghiệp với Bộ môn quản lý, giảng viên hướng dẫn.

5.      Nộp khóa luận

+ Thời gian: Thứ 5 ngày 29 tháng 06 năm 2023

+ Địa điểm: Các bộ môn thực tập

+ Số lượng: 02 cuốn, bìa mềm, in 2 mặt, không dùng bìa nilon ngoài cùng, có xác nhận của cơ sở thực tập. Bìa nhũ sẽ nộp sau khi có kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

6.      Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

+ Thời gian dự kiến: Thứ 3 ngày 11 tháng 07 năm 2023

+ Địa điểm: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Nhà Hành chính)

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên có mặt tại buổi gặp mặt giao đề tài khóa luận tốt nghiệp đầy đủ, đúng giờ. Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp.