Dự án “Liên kết các hoạt động sản xuất của nông hộ vào chuỗi thương mại cung ứng bò thịt tại Việt Nam” (Integrating smallholder households and farm production systems into commercial beef supply chains in Vietnam), mã dự án AGB/2020/189, là một dự án nghiên cứu hợp tác giữa Đại học Tasmania (UTAS), Úc với Viện Chăn nuôi (NIAS), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), và Trung tâm Phát triển nông thôn (CRD), Trường Đại học Nông Lâm Huế, được tài trợ bởi Chính phủ Australia thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR). Bộ môn Phân tích định lượng (thuộc nhóm nghiên cứu mạnh Liên kết kinh tế và phát triển thị trường), Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong các đối tác chính. Mục tiêu của dự án là cải thiện và nâng cao mối liên kết giữa các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp và các tác nhân trong chuỗi thương mại cung ứng bò thịt tại Úc và Việt Nam, đồng thời thông qua việc tiếp cận các mô hình kinh doanh để cải thiện sinh kế cho các hộ chăn nuôi trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng bò thịt thương mại ở Việt Nam.

Ngoài các mục tiêu nêu trên, dự án mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn nâng cao năng lực học tập và nghiên cứu khoa học. Do vậy, Dự án AGB/2020/189 kết hợp với Khoa và Bộ môn Phân tích định lượng hỗ trợ kinh phí cho 02 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam với kinh phí 15 triệu đồng/nhóm (Dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp kinh phí bằng tiền mặt). Tiêu chí lựa chọn nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học:

-         Chủ đề, ý tưởng nghiên cứu liên quan đến chuỗi giá trị bò thịt và thịt bò (phát triển chăn nuôi bò, phát triển chuỗi giá trị bò thịt, hành vi tiêu dùng thịt bò, makerting, chuyển đổi số gắn với chăn nuôi và tiêu dùng thịt bò,…)

-         Nhóm sinh viên Nghiên cứu khoa học: 3 người/nhóm

-         Thời gian thực hiện nghiên cứu: Từ 08/2024 (6 - 12 tháng)

-         Hoàn thành mẫu ý tưởng nghiên cứu khoa học theo mẫu (tải tại đường link https://docs.google.com/document/d/1nuVlJO5qbFH3kcDDWgLFQLs52JzrZiqIX3kf5PJFou8/edit?usp=sharing)

-         Hạn nộp ý tưởng nghiên cứu là trước 17h ngày thứ 2, ngày 22/07/2024 (nộp 1 bản in về Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn; và nộp file mềm qua địa chỉ email bmptdl@gmail.com; Đặt tên file là tên Nhóm trưởng của nhóm).

Sau khi hết hạn nộp ý tưởng, Dự án, Bộ môn và Khoa sẽ tổ chức xét duyệt, phỏng vấn các nhóm sinh viên đăng ký và thông báo đến với các nhóm trúng tuyển).

Chi tiết liên hệ với Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (phòng 409 – 411, Nhà Hành chính cũ) hoặc qua email nguyenly@vnua.edu.vn (cô Nguyễn Thị Lý).

Ban Quản lý Dự án AGB/2020/189