Kính gửi:     Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

 

Theo Quyết định số 3905/QĐ-HVN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giao Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh đối với sinh viên các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao khóa 62 để làm cơ sở xếp nhóm học tập, học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế đề nghị các khoa phối hợp thông báo lịch thi, nội dung và hình thức thi tới sinh viên khoa mình biết và thực hiện, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao khóa 62 (có danh sách kèm theo).
  2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm bằng phần mềm trên máy tính.
  3. Nội dung thi: Thi theo định thức đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu (B1)
  4. Thời gian thi: Chủ nhật ngày 08/10/2017, từ tiết 7 – 12 (12h30 đến 18h05)
  5. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng, phòng 109, 110, 111
  6. Danh sách ca thi và phòng thi: Xem tại đây
  1. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

Nguồn CIED