Theo thông báo của Học viện về việc đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023, sinh viên tự đánh giá rèn luyện cá nhân, GVCN và BCS các lớp tổ chức họp lớp và đánh giá điểm rèn luyện cả lớp, tổng hợp danh sách gửi cho Trợ lý đào tạo Khoa hạn chót 29/03/2023. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, thông báo điểm rèn luyện dự kiến của sinh viên như sau (theo link file dưới đây):

Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra lại điểm thành phần, điểm tổng và phân loại điểm rèn luyện của bản thân, có thắc mắc đề nghị liên hệ lại BCS, GVCN lớp hoặc Trợ lý đào tạo Khoa để được hỗ trợ.