Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo cho sinh viên đăng ký làm khóa luận đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 như sau:

- Điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70 % số tín chỉ của chương trình đào tạo theo học (tính đến thời điểm đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp) và có điểm tích lũy từ 2.0 trở lên hoặc sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy của Chương trình đào tạo chỉ còn số tín chỉ của khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp.

- Đủ các điều kiện về học phần tiên quyết của học phần khóa luận tốt nghiệp theo đúng chương trình đào tạo chuyên ngành đăng ký.

- Đăng ký nguyện vọng online trước 16h00 ngày 23/02/2022 theo link: 

LINK ĐĂNG KÝ LÀM KHÓA LUẬN ĐỢT BỔ SUNG HK 2

 - Gửi email Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp theo mẫu + ảnh chụp/ảnh scan thẻ sinh viên về cho Trợ lý đào tạo Khoa trước 16h00 ngày 23/02/2022:

CV. Đinh Hải Chung: ĐT: 0913 050 113; Email: dhchung@vnua.edu.vn

 

Lưu ý: Sinh viên ghi tiêu đề Email theo mẫu: Mã SV_Họ và tên_Đăng ký KLTN đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2021 - 2022; Tuyệt đối không được đăng ký hộ.

 

 

TRƯỞNG KHOA

                                                                                     Đã ký