Theo kế hoạch đào tạo của Học viện, sinh viên các khóa hoàn thành đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022 - 2023. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký và đủ điều kiện đi thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, danh sách kèm theo thông báo.

Thời gian đi thực hành nghề nghiệp dự kiến:

Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 26/03/2023 (6 tuần nằm trong block 1 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023).

Trưởng đoàn thực hành nghề nghiệp:

TS Lê Thị Thanh Loan - ĐT: 0962037584; Email: thanhloan0209@gmail.com

Các sinh viên đủ điều kiện đi thực hành nghề nghiệp chủ động theo dõi email, tham gia lớp MSTeams THNN do các thầy cô hướng dẫn đoàn lập để thực hiện tốt đợt thực hành nghề nghiệp.

Đối với sinh viên đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện đi thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn sẽ làm công văn đề xuất Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo cho phép các sinh viên này được hủy học phần thực hành nghề nghiệp đã đăng ký học kỳ 2 năm học 2022 – 2023. Sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu bản thân và các thông báo của Khoa, Ban Quản lý đào tạo để có kế hoạch đăng ký, học tập phù hợp trong học kỳ.

Danh sách đính kèm

TRƯỞNG KHOA

Đã ký