Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT tổ chức gặp mặt các sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 – 2022:

-         Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 04 tháng 03 năm 2022

-         Địa điểm: Gặp mặt trực tuyến trên Zoom theo địa chỉ: Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96394143247?pwd=MXpvR3lkSmRXRjJWWUpiYzBsR0J0QT09

Meeting ID: 963 9414 3247

Passcode: 123456

-         Danh sách sinh viên chuẩn bị bảo vệ:

TT


sinh viên

Họ và tên sinh viên

Ngày
sinh

Lớp

Bộ môn hướng dẫn

1

612609

Lương Đức

Anh

06/08/1998

K61PTNTA

Kinh tế TN&MT

2

614200

Trần Duy

Anh

15/01/1998

K61KTNNB

Kinh tế

3

634623

Lê Anh

Đức

18/02/2000

K63KTC

Phân tích định lượng

4

622418

Nguyễn Trọng

Hiển

01/02/1999

K62KTMT

Phát triển nông thôn

5

612628

Lương Văn

Hưng

26/09/1998

K61PTNTA

Phát triển nông thôn

6

621964

Nguyễn Đăng

Liêm

21/07/1999

K62QLKT

Phân tích định lượng

7

634932

Nguyễn Thị Phương

Linh

07/07/1999

K63KTA

Kinh tế TN&MT

8

614208

Tráng Khánh

Phương

11/10/1998

K61KTNNB

Kinh tế NN&CS

9

634759

Đỗ Thị Thanh

Phương

05/06/2000

K63KTC

Kế hoạch và đầu tư

10

612501

Nguyễn Hồng

Quân

07/09/1998

K61KTNNB

Kế hoạch và đầu tư

11

634776

Nguyễn Xuân

Tuyển

23/10/2000

K63KTC

Kinh tế

12

623750

Bruna Luciana Lope Sous

.

18/03/1997

K62KTNNE

Kinh tế NN&CS

 

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên đăng nhập Phòng gặp mặt trước khi bắt đầu 10’ để điểm danh và ổn định tổ chức.

                                                                                                TRƯỞNG KHOA

    Đã ký