Theo kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 như sau:

-  Gặp mặt toàn bộ sinh viên đủ điều kiện bảo vệ KLTN đợt 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 (danh sách kèm theo).

+ Thời gian gặp mặt: 14h00 Thứ 5 ngày 05/12/2019.

+ Địa điểm: Phòng 404 – Nhà Hành chính

 

-  Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: từ ngày 10/12/2019

Địa điểm: Khoa Kinh tế và PTNT (tầng 4 – Nhà Hành chính 4 tầng)

 

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ

Danh sách đính kèm