Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 (đợt 1.1) học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (file điểm đính kèm ). Sinh viên có thắc mắc về điểm xin liên hệ: CV. Đinh Hải Chung (0913.050.113) trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả.

            Sinh viên đã bảo vệ và công nhận kết quả đề nghị hoàn thành thủ tục sau bảo vệ trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

1. Nộp bản cứng KLTN đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng (có bản cam kết đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng; có Giấy xác nhận thực tập của cơ sở thực tập theo quy định) theo nhóm/tiểu ban bảo vệ về Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn: Phòng 414 Nhà Hành chính cho CV. Đinh Hải Chung:

- Các sinh viên đạt điểm bảo vệ từ 8,5 trở lên nộp 01 quyển bìa cứng Khóa luận tốt nghiệp để lưu tư liệu Khoa + 01 quyển bìa mềm để lưu thư viện Học viện.

- Các sinh viên đạt điểm bảo vệ dưới 8,5 nộp 01 quyển bìa mềm để lưu thư viện của Học viện.

 

2. Sinh viên tập hợp theo nhóm bảo vệ 02 file khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp (01 bản file PDF và 01 bản file Words), nộp về Phòng tư liệu Khoa (ND107) Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn: Phòng 414 Nhà Hành chính cho CV. Đinh Hải Chung (ĐT: 0913.050.113; email dhchung@vnua.edu.vn)

 

3. Hoàn thành khảo sát/lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp:

+ Khảo sát sinh viên về chương trình đào tạo theo học:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZoBKwED0LNXAamEmEPU2tuEmIqykisMTTEmokPQTwhvSZ2A/viewform?usp=pp_url

+ Hoàn thiện hồ sơ điện tử của sinh viên theo đường link http://motive.edu.vn/?lang=vi

Hướng dẫn chi tiết có tại: http://www.youtube.com/watch?v=AKUttEVeb2M

 

Lưu ý: Trong quyển khóa luận tốt nghiệp nộp lưu thư vin Học viện, sinh viên cần đóng kèm bản cam kết đã chỉnh sửa và hoàn thiện luận văn theo góp ý của Tiểu ban chấm khóa luận tốt nghiệp; Giấy xác nhận thực tập có dấu đỏ của cơ sở thực tập.

 

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc hoàn thủ tục sau bảo vệ theo thông báo.

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký