Theo kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (đợt 1.2 – 12 sinh viên) phải nộp 02 quyển KLTN tại bộ môn hướng dẫn. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn yêu cầu sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp theo hình thức bản điện tử PDF (có xác nhận của cơ sở thực tập) gửi Bộ môn hướng dẫn:

-         Thời hạn nộp khóa luận tốt nghiệp: Thứ ba ngày 22/02/2022

-         Cách thức đặt tên file và tiêu đề/Subject email:

+ Tên file: Mã sinh viên_Họ và tên (không dấu)_KLTN

  Ví dụ: 612401_Dinh Thi Thuy Linh_KLTN

+ Tiêu đề/Subject email: Mã sinh viên_ Họ và tên_Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (đợt 1.2)

 Ví dụ: 612401_Đinh Thị Thùy Linh_Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (đợt 1.2)

-         Địa chỉ mail nhận file khóa luận tốt nghiệp bản PDF:

+ Bộ môn Kế hoạch & Đầu tư:             bmkhdt@gmail.com

+ Bộ môn Kinh tế:                                 bmkt.hua@gmail.com

+ Bộ môn Kinh tế NN&CS:                  ktnncs@gmail.com

+ Bộ môn Kinh tế TN&MT:                 bmkttnmt2008@gmail.com

+ Bộ môn Phát triển nông thôn:           ptnt.hua@gmail.com

+ Bộ môn Phân tích định lượng:          bmptdl@gmail.com

Sinh viên gửi kèm/CC email khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn

-         Thời gian dự kiến bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: từ thứ 3 ngày 08/03/2022

-         Hình thức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: bảo vệ trực tuyến

+ Link đăng ký bảo vệ trực tuyến:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS17QjHnEQb3D-r2nLCfwLtx0cuwIRxKBeDciDqjj09HZwgA/viewform?usp=pp_url

                        + Thời hạn đăng ký bảo vệ trực tuyến: đến 16h00 thứ hai ngày 28/02/2022

 

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký