Theo thông báo số 16/TB-HVN ngày 10/02/2020 về việc nắm  bắt thông tin sinh viên thuộc vùng dịch nCoV của Ban CTCT-CTSV, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và ATTP về tuyên truyền và nắm bắt các thông tin kịp thời của sinh viên từ vùng dịch trở lại học tập.

Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và PTNT đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm khi trở lại học tập thì đến trạm Y tế của Học viện để kiểm tra thân nhiệt và tư vấn cách phòng chống dịch trước khi về ở ký túc xá hoặc phòng trọ.

 Khoa đề nghị tất cả các sinh viên trong Danh sách thực hiện nghiêm túc thông báo này để phòng chống các dịch bệnh được kịp thời.

             Danh sách đính kèm

 

                                                              KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                   (Đã ký)

         

                                                          PGS.TS.Nguyễn Mậu Dũng