Tổ chức tầm nhìn thế giới (World Vision Việt Nam), tiếp tục tuyển dụng nhân viên phát triển cộng đồng, cán bộ quản lý cho các dự án tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Điện Biên cụ thể như sau:

+ 01 Quản lý Chương Trình Vùng và 02 Nhân viên Phát triển cộng đồng tại làm việc tại Mường Chà và Tuần Giáo,  tỉnh Điện Biên

+ 02 Nhân viên Phát triển cộng đồng tại huyện Trấn Yên, và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

+ 01 Kế toán tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Hạn nộp hồ sơ: 24/09/2017

Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính. 

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập tại:

https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/area-program-manager-muong-cha-adp-dien-bien-province/8112 

https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/development-facilitator-muong-cha-dien-bien/8252 

https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/development-facilitator-tuan-giao-adp/7418 
https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/development-facilitator-tran-yen-ap-yen-bai-province/8332

https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/development-facilitator-yen-binh-ap-yen-bai-province/8357 

https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/finance/adp-bookkeeper-tran-yen-adp-yen-bai/8324