Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh – quốc phòng, kinh tế và môi trường sinh thái của nước ta. Tuy nhiên, vùng Tây Bắc được coi là “lõi nghèo” với tỷ lệ nghèo của vùng cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ nghèo bình quân của cả nước năm 2017. Với mục tiêu chia sẻ một số quan điểm và phương pháp tiếp cận mới trong đánh giá tác động tổng thể cũng như đề xuất chính sách cho các chương trình giảm nghèo ở vùng Tây Bắc, ngày 7/10/2019, nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp đã tổ chức Seminar do GS.TS. Đỗ Kim Chung và PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê trình bày.

    Với chủ đề “Tây Bắc: Giảm nghèo và Một số định hướng chính sách”, GS.TS. Đỗ Kim Chung đã chỉ ra thực trạng và những thách thức đối với công cuộc giảm nghèo ở vùng Tây Bắc. Trên cơ sở đó, Giáo sư đã đưa ra một số định hướng mới cho chính sách giảm nghèo như: ưu tiên vào các “túi nghèo”, “lõi nghèo”, mức độ hỗ trợ gắn với kết quả giảm nghèo; chuyển từ hỗ trợ trực tiếp, cho không sang gián tiếp và có điều kiện; giảm nghèo gắn với quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững; phát triển đồng bộ các hệ thống cung cấp dịch vụ nông thôn; phát triển doanh nghiệp và trang trại để tạo lực kéo cho giảm nghèo; và nhân rộng các mô hình sinh kế cho giảm nghèo dựa vào nhu cầu và năng lực của người thụ hưởng (liên kết nông dân, kết nối doanh nghiệp, phù hợp, khả thi và bền vững).

    PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê cũng đã chia sẻ “Cách thức tiếp cận và sử dụng phương pháp đánh giá tổng thể chính sách (Cummulative Impact Assessment-CIA)”  cả trên khía cạnh lý thuyết và áp dụng với “Nghiên cứu đánh giá tác động tổng thể của các chương trình mục tiêu quốc gia cho giảm nghèo vùng Tây Bắc”. Đây là cách tiếp cận tổng hợp, sử dụng công cụ định lượng kết hợp với định tính đề đánh giá tác động tổng thể của chính sách trong trường hợp các đối tượng thụ hưởng/đối tượng chịu tác động tiếp nhận/chịu tác động đồng thời của nhiều chính sách khác nhau và vì thế rất khó xem xét tác động của một chính sách riêng lẻ.

Một số hình ảnh trong buổi Seminar