Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Kyushu , Nhật Bản và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sáng ngày 21/2/2020, Nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp, Khoa Kinh tế và PTNT đã có buôi tọa đàm với Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản.

    PGS. TS. Tạ Việt Tôn tốt nghiệp chuyên ngành Toán, thuộc Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tốt nghiệp tiến sỹ và sau tiến sỹ tại Đại học Osaka, Nhật Bản. Từ tháng 3 năm 2016, TS. Tôn là trợ lý giáo sư tại Khoa Nông nghiệp trường Đại học Kyushu, Nhật Bản và sau đó vào tháng 7 năm 2018, ông được phong phó giáo sư chuyên ngành toán, hướng dẫn sinh viên đại học, thạc sỹ chuyên ngành toán học tại Đại học Kyushu. PGS Tôn hiện trực tiếp phụ trách Trung tâm Quảng bá giáo dục và nghiên cứu quốc tế tại Khoa Nông nghiệp, Đại học Kyushu.

    Tại buổi nói chuyện, PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê thay mặt nhóm nghiên cứu đã giới thiệu về chương trình đào tạo, hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn và mong muốn kết nối các hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp với hướng nghiên cứu theo trường phai định lượng của PGS. Tôn, chẳng hạn như phát triển các thuật toán nhằm đo lường một số chỉ tiêu trong kinh tế nông nghiệp hay xây dựng các mô hình mô phỏng đến đánh giá ảnh hưởng của chính sách đến phát triển nông nghiệp nông thôn, đồng thời đề xuất các định hướng thay đổi chính sách. Ngoài ra, các thành viên trong buổi tọa đàm cũng mong muốn có cơ hội hợp tác với PGS. Tôn và nhóm nghiên cứu trong việc đề xuất xin kinh phí nghiên cứu từ các quỹ quốc tế và công bố các công trình nghiên cứu quốc tế.

Một số hình ảnh trong buổi nói chuyện: