Ban KHCN thông báo: Các Khoa, Viện gửi báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2020 và 05 năm 2016-2020 trước 13/5/2020

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

11/5/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405

- 13h30: Seminar “Giá trị hàng hoá và bóc lột trong kinh tế thị trường” – người trình bày GS.TS. Đỗ Kim Chung. Tại P.405.

- 14h00: Họp về tư vấn tuyển sinh và chủ đề hội thảo theo đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền nông nghiệp xanh và bền vững (C.Hiền). Tại PH.1

- 14h30: Seminar “Using "nudge" to enhance pro-environmental behavior: A literature review” – người trình bày TS. Lê Thị Thanh Loan. Tại P.405

- 15h30: Seminar “Di cư tự do từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam tiếp cận từ giác độ lực hút và lực đẩy” – người trình bày ThS. Đồng Thanh Mai. Tại P.405

Thứ 3

12/5/20

- 6h30: Thực hiện Đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền nông nghiệp xanh và bền vững" tại Hà Nội (C.Hiền). Tại Sóc Sơn.

- 14h00: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Trường Vỹ, chuyên ngành Kinh tế phát triển (C.Hiền, T.Hà-B, T.Nhuần). Tại PH.3.

- 14h45: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Nguyễn Xuân Hoản, chuyên ngành Kinh tế phát triển (C.Hiền, T.Hà-B, C.Phạm Thị Mỹ Dung và T.Ngoan). Tại PH.3

Thứ 4

13/5/20

- 8h00: NCS. Phùng Trần Mỹ Hạnh (GVHD: PGS.TS. Mai Thanh Cúc) ‎bảo vệ LATS cấp Bộ môn tại P.405.

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thiêm, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (Thành viên HĐ, thầy cô quan tâm tới dự). Tại HT.C

- 14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 (C.Hiền). Tại PH.1

Thứ 5

14/5/20

- 8h00: BM KTNN&CS tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.405

- 8h00: BM KTTN&MT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.404.

Thứ 6

15/5/20

- 8h00: BM KTNN&CS tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.405

- 8h00: BM KTTN&MT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.404.

- 8h00: BM PTNT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.325

Thứ 7

16/5/20

- 8h00: BM PTNT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.325

- 8h00: BM PTĐL tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.404 và P.405

Chủ nhật

17/5/20

- 8h00: BM PTNT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.325

- 8h00: BM PTĐL tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.404 và P.405