THÔNG BÁO

V/v: gặp mặt các sinh viên nhận đề tài và kế hoạch thực hiện

khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 – 2025 (đợt 1.1)

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo về việc tổ chức gặp mặt các sinh viên chuẩn bị nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 (Danh sách dự kiến kèm theo ) và kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp như sau:

Danh sách sinh viên

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 (Đợt 1.1)

1. Ban chủ nhiệm Khoa gặp mặt sinh viên chuẩn bị nhận đề tài:

- Thời gian: 08h30, thứ 5 ngày 13 tháng 06 năm 2024

- Địa điểm: Khoa Kinh tế và PTNT (Phòng 405 – Tầng 4 – Nhà Hành chính cũ)

2. Gặp Bộ môn và giáo viên hướng dẫn

- Thời gian: 09h30, thứ 5 ngày 13 tháng 06 năm 2024

- Địa điểm: Các Bộ môn thực tập (Tầng 4 - Nhà Hành chính cũ)

3. Nộp đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết

- Đề cương sơ bộ:    Thứ 2 ngày 24 tháng 06 năm 2024

- Đề cương chi tiết: Thứ 2 ngày 15 tháng 07 năm 2024

- Địa điểm:  Các Bộ môn thực tập

- Số lượng:  02 cuốn đề cương/sinh viên, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

4. Nộp khóa luận

Thời gian:   Thứ 5 ngày 14 tháng 11 năm 2024

Địa điểm:     Các bộ môn thực tập

Số lượng:     02 cuốn, bìa mềm, in 2 mặt, không dùng bìa nilon ngoài cùng, có xác nhận của cơ sở thực tập. Bìa nhũ sẽ nộp sau khi có kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

5. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

- Thời gian dự kiến: Thứ 3 ngày 10 tháng 12 năm 2024

- Địa điểm: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Nhà Hành chính cũ)

Yêu cầu sinh viên thực hiện đúng kế hoạch.

                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                      Đã ký