Theo kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo về việc tổ chức gặp mặt các sinh viên chuẩn bị nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 (Danh sách dự kiến kèm theo ) và kế hoạch thực hiện:

Ban chủ nhiệm Khoa gặp mặt sinh viên:

-          Thời gian: 08h45, thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2022 (dự kiến 156 sinh viên)

-          Địa điểm: Phòng 309 - Giảng đường Nguyễn Đăng (ND309)

Bộ môn và giảng viên hướng dẫn gặp mặt sinh viên:

-          Thời gian dự kiến: thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2022

-          Địa điểm:

+ Bộ môn Kế hoạch và đầu tư:                       ND405

+ Bộ môn Kinh tế:                                          ND406

+ Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và CS:          ND302

+ Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và MT:            ND205

+ Bộ môn Phát triển nông thôn:                     ND106

+ Bộ môn Phân tích định lượng                     ND103

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

-          Nộp đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết:

+ Đề cương sơ bộ:      Thứ 5 ngày 29 tháng 12 năm 2022

+ Đề cương chi tiết:    Thứ 5 ngày 12 tháng 01 năm 2023

+ Thời gian, địa điểm, phương thức:  Các Bộ môn hướng dẫn thực tập quy định

+ Số lượng:  02 cuốn/sinh viên, có xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

-          Nộp khóa luận

+ Thời gian: Thứ 5 ngày 18 tháng 05 năm 2023

+ Địa điểm: Các bộ môn thực tập

+ Số lượng: 02 cuốn, bìa mềm, in 2 mặt, không dùng bìa nilon ngoài cùng, có xác nhận của cơ sở thực tập. Bìa nhũ sẽ nộp sau khi có kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

-          Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

+ Thời gian dự kiến: Thứ 3 ngày 13 tháng 06 năm 2023

+ Địa điểm: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Tầng 4 - Nhà Hành chính)

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên có mặt tại buổi gặp mặt giao đề tài khóa luận tốt nghiệp đầy đủ, đúng giờ.

Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Nơi nhận:

- Các bộ môn;

- Lưu VP;

TRƯỞNG KHOA

Đã ký